ဘုံနည်းပညာလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းညွှန်များ

သင်၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အောက်ပါလမ်းညွှန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသည်။ သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ မိတ္တူတစ်စောင်ကိုပုံနှိပ်။ သင်နှင့်အတူထားလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ဤလွယ်ကူစွာလိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်များသည်သင်လုပ်ရမည့်အလုပ်များ၊ တဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။

Intro to Antivirus Programs
This handout explains what antivirus programs do to protect your device.
OneDrive Cloud Storage
This guide introduces OneDrive's cloud storage and how to use it.
Scan Documents from Phone
Use this guide to understand how to scan documents from your smartphone.
Intro to CAPTCHA
Learn how to navigate CAPTCHA
Intro to Passwords and 2FA
This handout explains the importance of passwords and what exactly 2FA is.
20 Tips to Creating a Wix Site
This guide will help you if you're interested in creating a website using Wix.
Low Cost Internet Options - KCMO
This sheet explains some of the low cost internet options available in the Kansas City metro area.
Low Cost Device Options - KCMO
Find some of the low cost device options available to you if you live in the Kansas City area.
Signing up for ACP
Using this detailed guide, sign up for the ACP (Affordable Connectivity Program) and get a discount on your home internet bill.
CAPTCHAs handout
Learn how to navigate using a CAPTCHA with this handy sheet.
Free or Low Cost Antivirus Programs
This handout describes what antivirus programs do, how they work, and offers a number of programs you can look into for yourself.
Managing Browser History
This handout explains how to view and understand your browser history and all the vocabulary that goes along with it.
Password and 2FA
Use this handout to understand the importance of strong passwords, how to create them, and what two-factor authentication (2FA) really does for you.
Intro to QR Codes
QR codes are one of the latest technologies to gain relevance in the last few years. Check out this handout to learn what they are and how to scan a QR code for yourself.
Create a Gmail e-mail
Follow this guide to set up your very own Gmail account.
Create a Mail.com e-mail
Follow this guide to set up your very own Mail.com e-mail account.
Create an Outlook e-mail
Follow this guide to set up your very own Outlook e-mail account.
Create a Yahoo! e-mail
Follow this guide to set up your very own Yahoo e-mail account.
Mac keyboard shortcuts
This document has a variety of helpful keyboard shortcuts for common tasks on Mac computers.
PC keyboard shortcuts
This document has a variety of helpful keyboard shortcuts for common tasks on PC computers.
Job Seeker Handbook
Looking for resources about starting your online job hunt? Look no further than our Job Seeker Handbook!
DigitalLearn Tech Skills Checklist
Check out this checklist of digital literacy skills from our partner site, DigitalLearn, and see how tech skills can build up.
Northstar Digital Literacy Standards
Check out this checklist of digital literacy skills from our partner site, Northstar, and see how tech skills can build up.
Senior Resources Sheet
From KCPL's Outreach team comes a pamphlet of senior resources and support!
Search Like a Pro
Want to make sure you're making the most of your online searching? Use this guide to help you navigate the Internet!
Internet-To-Go Initiative
How to connect to the internet with the WiFi hotspot you checked out from the Kansas City Public Library.
Facebook for Business
Create and manage a Facebook page for your business or nonprofit.
Online Scams during COVID
Learn about common scams, espcially those that try to target older adults during the coronavirus pandemic.
PC keyboard shortcuts
This document has a variety of helpful keyboard shortcuts for common tasks on PC computers.
Online Safety Tips
Protect your personal information with these best practices safety steps.
WiFi Hotspot FAQ
Frequently asked questions about the Library's hotspots and check out program.
How Do I Zoom
Use this guide to learn how to enter a Zoom room and modify the settings of your call.
Technology Dictionary
Need a refresher on your technology vocab? Check out our ever-growing dictionary list!
Connect to a Wi-Fi Hotspot
Need to figure out how to use a wi-fi hotspot? This checklist explains it quickly.
Four Steps to Landing a Job Interview
Use this easy checklist to chart your way into landing a new job!